Privacy Verklaring MiXin’Music 

MiXin’Music, gevestigd aan Weteringstraat 275

3061 PN Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.mixinmusic.nl 

Weteringstraat 275

3061 PN Rotterdam 

06 - 50 92 93 94


Mi Sun Hiltermann is de Functionaris Gegevensbescherming van MiXin’Music. Zij is te bereiken via misunhiltermann@mixinmusic.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

MiXin’Music slaat geen persoonsgegevens op van website bezoekers in hun database. Persoonsgegevens die achter gelaten worden op onze website, worden direct doorgestuurd naar de persoon voor wie uw formulier bedoeld is. De persoon die uw gegevens ontvangt is als ZZP’er onder de vlag van MiXin’Music zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@mixinmusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

MiXin’Music verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Geautomatiseerde besluitvorming:

MiXin’Music neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MiXin’Music) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

MiXin’Music bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als website bezoeker bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van onze formulieren en daarmee het doorgeven van uw persoonsgegevens. MiXin’Music zal als doorgeefluik uw formulier/verzoek doorgeven aan de desbetreffende persoon voor wie dit bestemd is. Nadat uw gegevens zijn afgeleverd worden deze door MiXin’Music verwijderd. Dit is gemiddeld binnen één werkweek afgehandeld.


Delen van persoonsgegevens met derden:

MiXin’Music verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MiXin’Music blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

MiXin’Music gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MiXin’Music en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@mixinmusic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MiXin’Music wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

MiXin’Music neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@mixinmusic.nl